Products > Steward - SRC 防滑鞋 99214.


产品 :

Steward - SRC 防滑鞋 99214

 

 

 • 型号 : 99214 Steward 防滑鞋
   
 • 全粒面皮革鞋面 
   
 • 皮革衬里
    
 • 带衬垫的鞋领
   
 • 气流缓冲鞋垫
   
 • SRC防滑功能
    
 • 全新易清洁的防滑鞋底
   
 • HSL 防滑等级的5星评级
   
 • 尺寸范围 : 6 - 13 ( 39 - 48 )