Products > SRC 防滑运动鞋 55014.

产品:

SRC防滑运动鞋 55014

 

 

 • 型号 : 55014  SRC防滑运动鞋
   
 • 皮革和人造鞋面 
   
 • 网眼衬里  
   
 • 带软垫的鞋领
   
 • 气流缓冲鞋垫 
   
 • SRC 防滑功能
   
 • 全新易清洁的防滑鞋底 
   
 • HSL 防滑等级的5星评级
   
 • 尺寸范围 : 3 - 14 ( 36 - 49 )